Jeg tilbyr ulike tjenester

Prisene varierer etter oppdragets karakter og vanskelighetsgrad.

Som medlem av Advokatforeningen er jeg pålagt å gi deg en skriftlig oppdragsbekreftelse ved inngåelsen av oppdraget. Oppdragsbekreftelsen skal innholde identifikasjon av det inngåtte oppdrag, herunder:
  • angivelse av oppdragets art og antatt omfang, herunder kostnad
  • angivelse av hvordan salæret vil bli beregnet og fakturert
  • informasjon om klageadgang på arbeidets kvalitet og kostnad

Unntak fra regelen om skriftlig oppdragsbekreftelse gjelder for mindre oppdrag, oppdrag som dekkes av det offentlige i hht. stykkprisforskriften eller salærforskriften, og i de tilfeller hvor advokaten er oppnevnt av det offentlige med hjemmel i særskilt lovgivning. Sammen med bekreftelsen vil du også få utdelt mine standard vilkår for juridiske oppdrag.

Mine priser og vikår

Min veiledende timepris for private er; 1.530 + mva.

Jeg forbeholder meg en rett til i spesielle tilfelle å kunne gå både under og over den oppgitte timespris. Hvilken timepris som for det enkelte oppdrag kommer til anvendelse vil være avhengig av flere faktorer herunder arbeidets art og vanskelighetsgrad, de verdier og interesser som saken gjelder, det resultat som oppnås m.v.

Den timesats som skal skal danne utgangspunkt for salærberegningen i saken, avtales ved inngåelsen av oppdraget. Særskilte utlegg i anledning saken kommer i tillegg.

Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter ved hver arbeidsøkt i saken. Jeg tilbyr "sjekk ut saken" til kr. 400 + mva. Be gjerne om ytterligere informasjon.